Najważniejsze inwestycje i wydarzenia

To już udało nam się zrobić:

2015

 • Przebudowa drogi powiatowej do Nowin Horynieckich na (długości 4 km) wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Myśliwskiej. Wartość zadania: 1,5 mln zł, w tym dotacja z budżetu państwa i Powiatu Lubaczowskiego w wysokości 1,125 mln zł.
 • Zakończony został remont drogi powiatowej do Radruża. Wartość zadania 350 tys. zł, uzyskane dofinansowanie 175 tys. zł.
 • Uroczyste otwarcie zrewitalizowanego Parku Zdrojowego.
 • Budowa oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i sanitarnej w Werchracie oraz w Prusiu. Wartość zadania 1,855 mln zł, w tym dotacja 1,37 mln zł.
 • Zakończenie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej budynków: Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki, Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju i Szkoły Podstawowej w Werchracie. Łączna wartość inwestycji: 1,173 mln zł, w tym dotacja w wysokości 938 tys. zł.
 • Utworzenie 9-godzinnego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Horyńcu-Zdroju.
 • Remont dróg gminnych w Werchracie, Dziewięcierzu, Moczarach i Puchaczach. Całkowita wartość zadania: 640 tys. zł, uzyskana dotacja 452 tys. zł.
 • Remont dróg osiedlowych i budowa oświetlenia na osiedlu w Niwkach Horynieckich. Wartość inwestycji: 116 tys. zł, wsparcie ANR w Rzeszowie w wysokości 93 tys. zł.
 • Podpisanie umowy o współpracy przy odnowie zabytków z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, stanowiącej podstawę do prac konserwatorskich m.in. przy Pomniku Wolności, Mauzoleum Wojskowym i zabytkowych nagrobkach na cmentarzu w Horyńcu-Zdroju.
 • Przystąpienie do opracowania strategii promocji i rozwoju Gminy Horyniec-Zdrój na lata 2015 - 2020.

2016

 • Remont drogi gminnej na os. Dąbrowskiego. Wartość inwestycji: 478 tys. zł, w tym: 224 tys. zł dotacji.
 • Remont drogi osiedlowej wraz z zapewnieniem oświetlenia ulicznego na os. Sobieskiego. Wartość zadania 229 tys. zł, w tym ANR Rzeszów w wysokości 176 847,81 zł.
 • Zakończenie przebudowy drogi powiatowej w Podemszczyźnie. Wartość inwestycji 1,942 mln zł, w tym dotacja z budżetu państwa i Powiatu Lubaczowskiego.
 • Remont drogi powiatowej w Radrużu w kierunku Osiedla PGR. Wartość zadania: 409 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa i Powiatu Lubaczowskiego. Środki własne: 329 tys. zł.
 • Remont dróg gminnych w Polance Horynieckiej, Werchracie Łozach i Krzywym. Wartość zadań 978 tys. zł – przy wsparciu środków Wojewody Podkarpackiego i Nadleśnictwa Lubaczów w wysokości 772 000 zł.
 • Organizacja miejsc postojowych wraz z dojazdem do terenów kolejowych. Wartość zadania: 185 tys. zł, w tym 80 tys. zł z dotacji JST.
 • Przebudowana ulicy Krótkiej. Wartość: 122 tys. zł, w tym dofinansowanie z PROW 2014-2020.
 • Prace restauratorskie i konserwatorskie przy Pomniku Wolności oraz przy zabytkowych bramach wejściowych. Wsparcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 • Horyniec- Zdrój laureatem konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2016” organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.
 • Gmina Horyniec-Zdrój zajęła 3. miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego dla województwa podkarpackiego.
 • Uroczyste otwarcie restauracji "Cafe Sanacja" w Parku Zdrojowym.

2017

 • Remont dróg gminnych (ul. Polna - Hałanie, boczna ul. Wojska Polskiego, ul. Legionów, ul. Myśliwska, ul. Armii Krajowej, Werchrata do Leśniczówki, Werchrata do stacji PKP, Nowiny Horynieckie, Radruż Kolonia). Wartość inwestycji 2,22 mln zł, w tym 1,394 mln zł to środki unijne.
 • Remont wewnętrznych dróg osiedlowych: osiedle po byłym PGR w m. Werchrata-Monasterz”. Wartość 218 tys. zł, 165 tys. zł z dofinansowania z ANR w Rzeszowie.
 • Remont drogi gminnej w Wólce Horynieckiej Papiernia. Wartość inwestycji: 482 tys. zł, z czego 357 tys. zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Horyńcu-Zdroju. Wartość zadania: 607 036 zł.
 • Budowa dodatkowej studni S-5 w w celu zapewnienia stabilności dostaw wody dla mieszkańców gminy. Wartość inwestycji: 95 927,40 zł.
 • "Przebudowa budynku Gimnazjum na potrzeby Punktu Przedszkolnego w Horyńcu-Zdroju”. Wartość zadania: 349 596,15 zł.
 • Remont drogi powiatowej Nowe Brusno–Polanka Horyniecka. Wartość inwestycji 1,897 mln zł. Dotacja z budżetu państwa i Powiatu Lubaczowskiego. Środki własne: 1,669 mln zł
 • Zakup nowego autobusu marki FORD Transit do przewozu osób niepełnosprawnych, w szczególności uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Wartość inwestycji: 165 tys. zł, kwota dofinansowania z PFRON to 110 tys. zł.
 • W lutym 2017 r. jubileusz X-lecia świętowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Horyńca-Zdroju. Działalność KGW Horyniec-Zdrój ukazuje przywiązanie do folkloru ludowego, dziedzictwa kulturowego i tradycji, które znacząco ożywiają życie kulturalne naszej miejscowości.
 • W Święto Konstytucji 3 Maja - poświęcony został odrestaurowany Pomnik Wolności w Horyńcu-Zdroju.
 • Przeprowadzone prace remontowo-konserwatorskie przy Mauzoleum Wojennym na cmentarzu komunalnym przy wsparciu środkami Podkarpackiego Konserwatora Zabytków.
 • Gmina Horyniec-Zdrój była współorganizatorem III Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego szlakiem Green Velo.
 • Horyniec-Zdrój po raz pierwszy gościł uczestników Maratonów Rowerowych „Cyklo Karpaty”.
 • Horyniec-Zdrój gościł pszczelarzy zebranych na XII Wojewódzkiej Majówce Pszczelarskiej.
 • W dniach od 3 do 20 sierpnia odbyła się pierwsza edycja festiwalu TEATRALNY ZDRÓJ. Festiwal realizowany był w formie spotkań ze sztuką teatralną, literacką oraz warsztatami artystycznymi. Horynieckiej Publiczności zaprezentowali się m. in. Jan Peszek, Jacek Braciak, Katarzyna Herman, Ewa Dałkowska, Michał Zabłocki i Grzegorz Kasdepke. Finał festiwalu to koncert Grzegorza Turnaua.
 • Gmina Horyniec-Zdrój miała zaszczyt reprezentować Województwo Podkarpackie podczas Dożynek Prezydenckich w Spale.

2018

 • Rozpoczęcie drogi powiatowej z Horyńca-Zdroju do Wólki Horynieckiej. Wartość zadania: 3,128 tys. zł środki własne: 782 tys. zł.
 • Uzyskanie wsparcia z RPO WP na rozbudowę infrastruktury uzdrowiskowej. Podpisanie umowy dotyczącej budowy Punktu Informacji Turystycznej w Horyńcu-Zdroju oraz uzupełnienia infrastruktury w Parku Zdrojowym (siłownia zewnętrznych i plac zabaw). W ramach tego zadania zaplanowany jest nowoczesny deptak spacerowy, w którego skład wejdą ciągi piesze i rowerowe, fontanny, mini tężnie, altany i elementy małej infrastruktury. Wartość inwestycji: 9 182 711 zł, dofinansowanie w kwocie 7 176 718 zł.
 • W ramach partnerstwa z 6. innymi gminami realizujemy inwestycję związaną z odnawialnymi źródłami energii dla gospodarstw indywidualnych. W ramach tego zadania w 63. gospodarstwach montowane są panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i kotły na biomasę.
 • Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Podemszczyźnie oraz budowa wodociągu w Puchaczach i Krzywym. Wartość inwestycji: 1,534 mln zł. Inwestycja ta dofinansowana jest środkami PROW 2014-2020 w wysokości 794 tys. zł
 • Rozstrzygnięty przetarg na wybudowanie kanalizacji sanitarnej w Puchaczach i budowę oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i sanitarnej w Świdnicy. Prace budowlane rozpoczną sie jeszcze w 2018 roku.
 • Podpisane zostały umowy na remont drogi gminnej w Polance Horynieckiej i Nowinach Horynieckich. Wartość inwestycji: 809 tys. zł, wsparcie Wojewody Podkarpackiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i Nadleśnictwa Lubaczów w wysokości 675 tys. zł. Remonty dróg zostaną zakończone jeszcze w tym roku.
 • Nasza Gmina otrzymała 0,5 mln zł na remont Gminnego Ośrodka Kultury w Horyńcu-Zdroju, dawnego teatru dworskiego. „Przebudowa zabytkowego Gminnego Ośrodka Kultury w Horyńcu-Zdroju” o całkowitej wartości 919 tys. zł otrzymał dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.
 • Przy Punkcie Przedszkolnym w Horyńcu-Zdroju przy wsparciu środkami Ministra Sportu i Turystyki powstała Otwarta Strefa Aktywności. OSA zawiera siłownię plenerową, strefę relaksu oraz sprawnościowy plac zabaw. Wartość inwestycji to 100 tys. zł w tym dotacja z MSiT w wysokości 50 tys. zł.
 • Wyremontowana została droga gminna w miejscowości Puchacze - wartość zadania to 388 tys. zł w tym 152 tys. zł - dotacja Wojewody Podkarpackiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
 • Gmina Horyniec-Zdrój w partnerstwie z Gminą Lubaczów uzyskała z RPO WP wsparcie dla inwestycji związanej z odnawialnymi źródłami energii dla instytucji publicznych. W ramach tego projektu w siedzibie Spółki z o.o. "Usługi Komunalne" powstanie nowoczesna kotłownia na biomasę. Wartość zadania to 76 000 zł przy dofinansowaniu w wysokości 52 000 zł.
 • Gmina Horyniec-Zdrój pozyskała z RPO WP środki na projekt pn „W TROSCE O OPTYMALNY ROZWÓJ KAŻDEGO UCZNIA – POPRAWA WARUNKÓW DYDAKTYCZNYCH I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W HORYŃCU-ZDROJU” w wysokości – wartość zadania 567 tys. zł. W ramach tego projektu powstaną m.in. specjalistyczne pracownie w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju.
 • „Cyfrowy Urząd, e-Usługi w gminach Powiatu Lubaczowskiego” – to projekt realizowany przez Gminę Horyniec-Zdrój wraz z 4 innymi samorządami. Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie jakości oraz rozszerzenie zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Wartość projektu to 543 tys. zł przy wsparciu środkami Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 462 tys. zł
 • Sławomir - największą gwiazdą tegorocznych Dni Horyńca-Zdroju.
 • Druga edycja festiwalu Horyniec-Zdrój Art. Festiwal zakończyła się sukcesem. Festiwal realizowany był rozszerzonej formule dzięki, której horyniecka publiczność mogła spotkać się m. in. z Szymonem Majewskim, Arturem Barcisiem, Ewą Dałkowską, Adamem Zagajewskim, Eustachym Rylskim, Markiem Koterskim i Pawłem Królikowskim.
 • Dzięki aktywności Stowarzyszenia Rozwoju Wólki Horynieckiej odnowiona zostanie świetlica wiejska w Wólce Horynieckiej. Stowarzyszenie pozyskało na ten cel 300 tys. zł ze środków PROW na lata 2014-2020. Prace budowlane rozpoczną się wiosną 2019 roku.
 • Na XVI Galę Myśliwską i IV Powiatowy Festiwal Tradycji i Kuchni Myśliwskiej do Horyńca-Zdroju zjechali miłośnicy łowiectwa i myślistwa.

Galeria zdjęć

wybranych wydarzeń i działan w latach 2014-2018

Back To Top