Szanowni Państwo!

Dzięki Państwa głosom w 2014 roku zostałem wybrany na zaszczytną funkcję Wójta gminy Horyniec-Zdrój, a kandydaci z naszego komitetu wyborczego zostali radnymi. Zgodna i rzeczowa współpraca w Radzie Gminy zaowocowała wieloma inwestycjami realizowanymi przy wsparciu środkami zewnętrznymi. W ciągu czterech lat zmieniliśmy naszą gminę Horyniec-Zdrój na lepszą. Wybudowaliśmy nowe drogi (do Nowin Horynieckich, w Podemszczyźnie, w Radrużu, w Nowym Bruśnie, w Polance Horynieckiej, w Dziewięcierzu, w Werchracie, w Wólce Horynieckiej, w Puchaczach, w Krzywym oraz wiele odcinków w Horyńcu-Zdroju), rozwijamy placówki przedszkolne, wybudowaliśmy sieć gazową w Horyńcu-Zdroju, sieć wodociągową w Werchracie, w Prusiu, w Puchaczach i Krzywym, sieć kanalizacji sanitarnej w Podemszczyźnie i Werchracie. Realizujemy ponadto projekt dotyczący odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw indywidualnych, współpracujemy z miejscowymi organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, aktywnie wspieramy seniorów, realizujemy projekt „E-Usługi, Cyfrowy Urząd” i dbamy o zabytki. Park Zdrojowy stał się wizytówką uzdrowiska i centrum imprez plenerowych o zasięgu ogólnopolskim, miejscem przyjaznym dla dzieci i dorosłych. Horyniec-Zdrój zaistniał pozytywnie w mediach i sukcesywnie buduje swoją dobrą markę. Jednym słowem spełniliśmy obietnice wyborcze!

Przed nami kolejna kadencja w trakcie której planujemy:

 • Kolejne inwestycje drogowe na szczeblu gminnym, współfinansowanie remontów dróg powiatowych oraz inicjowanie i wsparcie w modernizacji dróg wojewódzkich.
 • Poprawę warunków do spędzania wolnego czasu poprzez wybudowanie deptaka spacerowego w Dzielnicy Zdrojowej, siłowni zewnętrznych i placów zabaw.
 • Lepszy start dla najmłodszych dzięki wyprawce dla malucha.
 • Troskę o zdrowie seniorów poprzez organizowanie bezpłatnych badań profilaktycznych oraz spotkań służących poszerzaniu wiedzy prozdrowotnej.
 • Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych dzięki inwestycjom w rozwój placówek przedszkolnych.
 • Merytoryczne i rzeczowe wsparcie działalności ochotniczych straży pożarnych.
 • Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację Gminnego Ośrodka Kultury i zwiększenie zakresu jego działalności.
 • Renowację kolejnych zabytków i obiektów historycznych przy współpracy ze specjalistami z tej dziedziny.
 • Rozszerzenie formuły Horyniec-Zdrój Art Festiwal w celu zwiększenia atrakcyjności oferty kulturalnej dla mieszkańców i kuracjuszy.
 • Rozwój bazy sportowej w celu organizacji ciekawych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Troska o stan środowiska poprzez stwarzanie możliwości mieszkańcom z korzystania z OZE oraz realizacją programów związanych z ochroną środowiska i czystego powietrza.
 • Poprawę warunków bytowych mieszkańców poprzez rozbudowę sieci gazowej, sieci sanitarnych i wodociągowych.
 • Rozwinięcie współpracy z organizacjami społecznymi i inicjowanie ciekawych form aktywności w przestrzeni kulturowej, artystycznej, turystycznej i międzypokoleniowej.
 • Organizację szkoleń dla rolników i przedsiębiorców m.in. w zakresie możliwości uzyskiwania dofinansowań do prowadzonej działalności.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszymi kandydatami i zadaniami do zrealizowania w poszczególnych okręgach.

W dniu 21 października 2018 r. prosimy Państwa o głos.


Robert Serkis
oraz kandydaci na radnych
KWW Razem Zmieniamy Horyniec

Galeria zdjęć

wybranych wydarzeń i działan w latach 2014-2018

Back To Top